mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 1 maj 2017
Imieniny obchodzą: Józef, Jeremiasz, Filip - ¦więto Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WGiGN-VI.680.1.2016

  

Będzin, 2017-04-19

 

P o s t a n o w i e n i e

S t a r o s t y  B ę d z i ń s k i e g o

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Na podstawie art. 123 §1 i art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.),
w związku z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

z a w i a d a m i a m

 

że wyznaczam nowy termin do dnia 30.09.2017 r. załatwienia sprawy dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, w myśl art. 6 oraz  art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. 36 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Mając na względzie powyższe wyjaśniam, że z uwagi na konieczność dokładnej analizy dokumentów załączonych do wniosku oraz mając na uwadze przepis art. 10 Kpa zgodnie z którym organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 37 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie z art. 142 Kpa – postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

 

Będzin, dn. 18.04.2017 r.

WGiGN-VI.683.0051.2016

 

    `

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Starosta Będziński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy
z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania

 

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym 27/1, k.m. 48, nabytą na własność z mocy prawa przez Gminę Czeladź na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 18.07.2011 r. nr  5.2011  (znak sprawy WAiŚ.I.Czeladź.ES.7363-004/10)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Staropogońskiej”, sprostowaną postanowieniem z dnia 06.02.2012 r., utrzymaną w mocy decyzją z dnia  02.01.2012 r. nr IF/XIII/5340/35/11 Wojewody Śląskiego.

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego,
z dniem  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa
w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości  z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się  nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

           

            Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nieruchomość oznaczona przed podziałem geodezyjnym numerem 27 k.m. 48 nie posiadała założonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz brak było innych dokumentów określających osoby, którym przysługują prawa rzeczowe. Zgodnie z wpisem figurującym w operacie ewidencji gruntów i budynków właściciel nieruchomości był nieustalony, a osobą władającą był Czesław Jagoda, którego spadkobiercy nie wykazali legitymacji prawnej poprzez przedłożenie tytułu własnościowego.

            Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania  administracyjnego, że został zebrany materiał dowodowy, a w szczególności operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

            W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Starostwa Powiatowego w Będzinie
z siedzibą przy ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych  osób ustalone odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Sączewskiego 6 i ul. Krasickiego 17, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Będzińskiego oraz stronie internetowej Powiatu Będzińskiego www.powiatbedzin.pl, ponadto przekazuję się Burmistrzowi Miasta Czeladź, celem wywieszenia na okres 14 dni.

            Na podstawie art. 49 k.p.a.  zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie

w dniach 02-09.05.2017r.

będzie nieobecny z powodu urlopu.

 

 

 

Będzin, 2017-03-28

 WGiGN-VI.680.1.2016                               

           

 

O G Ł O S Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania

 

Działając na podstawie art.  61 §1 i  §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.),  w związku
z art. 6, art. 8a oraz art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, w myśl art. 6 oraz  art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

Zgodnie z art. 8b  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 8a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

            Stosownie do treści art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania mogą występować w sprawie osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 41 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu, natomiast w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania  mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności, o których mowa są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej mieszczącego się
w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17 ( I piętro p. 112),
w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione  ważnym interesem strony.

 

15 marca 2017 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego przyjął uchwały, na mocy których ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017. W ramach konkursów przewidziano dofinansowanie przez Powiat  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 12 000 zł oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 10 000 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie oferty do dnia 14.04.2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Sączewskiego 6: +48 32 368-07-00 do 02

ul. Krasickiego 17:

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie